Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - specjalista ds. kadr

Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

74-100 Gryfino

ul. Niepodległości 20

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

STANOWISKO: specjalista ds. kadr – 1 stanowisko

WYMIAR CZASU PRACY: zatrudnienie w ramach umowy o pracę, podstawowy system czasu pracy - pełny wymiar czasu pracy ( 8 godzin dziennie, przeciętnie: 40 godzin tygodniowo, 5 dni w tygodniu, w godzinach od 7.00-15.00).

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 t.j. z dnia 2019.07.11 ).

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Posiadanie wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku; preferowane prawo, administracja lub podobne.

 2. Nieposzlakowana opinia.

 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym specjalisty ds. kadr.

Wymagania dodatkowe:

 1. Posiadanie takich cech osobowości jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole, punktualność, umiejętność nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, umiejętność analitycznego myślenia.

 2. Biegła znajomość obsługi komputera, programów komputerowych i urządzeń biurowych.

 3. Znajomość przepisów prawa: m.in. Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych.

 4. Samodzielność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

Preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe  lub staż zawodowy na stanowiskach zajmujących się sprawami kadrowymi w szczególności w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych lub instytucjach kultury, mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników jednostek obsługiwanych tj. instytucji kultury i jednostek budżetowych ( w tym instytucji kultury) przypisanych pracownikowi przez pracodawcę.

 2. Prowadzenie spraw osobowych polegających w szczególności na: kompletowaniu dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji, weryfikowanie spełniania przez kandydata wymagań kwalifikacyjnych do pracy na stanowisku (kwalifikacje nauczycieli), przygotowanie umów o pracę i bieżącej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.

 3. Prowadzenie spraw osobowych w programie VULCAN .

 4. Współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie spraw pracowniczych, w tym doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw kadrowych.

 5. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu spraw kadrowych.

 6. Przygotowanie dokumentacji w sprawach emerytalno – rentowych pracowników.

 7. Przygotowanie informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych.

 8. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora CUW.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy, praca umysłowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie, oświetlenie mieszane.

 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,

 • obecnie - do budynku nie prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych,

 • obecnie - w budynku na parterze toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych,

 • istnieje potrzeba przemieszczania się po schodach oraz między budynkami w przestrzeni publicznej. pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze i I piętrze – brak windy,

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CUW w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CUW w Gryfinie styczniu 2022r. . w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej jest niższy niż 6%.

Wykaz wymaganych dokumentów:

Podpisany własnoręcznie, opatrzony datą list motywacyjny.

 1. Podpisany własnoręcznie życiorys ( Curriculum Vitae), opatrzony datą - z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.

 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe - świadectwa pracy - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, jeżeli stosunek pracy trwa nadal - zaświadczenie o zatrudnieniu.

 4. Jeśli kandydat posiada status urzędnika samorządowego – kopia dokumentu potwierdzającego status urzędniczy.

 5. Podpisane i opatrzone datą oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 6. Podpisane i opatrzone datą oświadczenie o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej,

 7. Podpisane i opatrzone datą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym specjalisty ds. kadr.

 8. Podpisane i opatrzone datą oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 9. Podpisane i opatrzone datą oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

 10. Podpisane i opatrzone datą oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień osoby z niepełnosprawnością - jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami - kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności

 12. Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy
  i załączonych dokumentów - dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia wymaganych dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadr w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie”. Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, ul. Niepodległości 20, I piętro, sekretariat, w terminie do 10 lutego 2022r. do godz. 15:00. W przypadku nadsyłania dokumentów przesyłką pocztową - liczy się data wpływu dokumentacji do CUW Gryfinie. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną. Aplikacje, które wpłyną do CUW w Gryfinie po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych  nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydat może zadecydować, czy w wypadku , gdy jego aplikacja nie zostanie przyjęta, dokumenty powinny zostać odesłane na wskazany przez niego adres. W tej sprawie należy złożyć pisemne oświadczenie.

Pozostałe informacje :

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. kadr Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie ma charakter dwustopniowy:

I. Kwalifikacja formalna – sprawdzenie, czy kandydat spełnia wymagania formalne.

II. Kwalifikacja merytoryczna – rozmowa kwalifikacyjna z minimum 3 - osobową komisją powołaną przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

 

W okresie do 10 dni od upływu terminu składania ofert - osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu - zostaną powiadomione o II etapie postępowania listownie bądź telefonicznie o ile dobrowolnie wskażą numer telefonu do kontaktu w dokumentach aplikacyjnych. Komisja konkursowa w toku w/w postępowania wyłoni dwóch kandydatów, którzy w postępowaniu zostaną ocenieni najwyżej. Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi. Natomiast informacja o wyłonieniu osoby do zatrudnienia będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.cuwgryfino.pl

oraz na tablicy informacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie przy ul. Niepodległości 20

 

Osoby wybrane w naborze - przed zatrudnieniem zobowiązane będą do przedłożenia zaświadczenia
o niekaralności i oryginałów wymaganych dokumentów.

 

 

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie


 

Gryfino, dnia 20 stycznia 2022r.


 

Klauzula informacyjna na potrzeby naboru na wolne stanowisko (rekrutacji)

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie reprezentowane przez Dyrektora CUW w Gryfinie

e-mail: dyrektor@cuwgryfino.pl

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: telefon: 91 416 24 39 wewn.108 , e-mail: dyrektor@cuwgryfino.pl

 

3. Pani/Pana dane osobowe tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 poz.1260 ze zm.) natomiast w zakresie nieprzewidzianym
w w/w przepisach - wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie
  art. 15 RODO;

 2. prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  na podstawie art. 17 RODO;

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie
  art. 18 RODO;

 5. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia wynika z  przepisów prawa tj. art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.


 

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym również profilowaniu.


 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
i załączonych dokumentów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w trybie
art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).


 

…………………………………..dnia………………… ……………………………………………………..

(miejscowość ) (podpis KANDYDATA )

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

1. Imię (imiona) i nazwisko ...........................................................................................................................

 

2. Data urodzenia ..............................................................................................................................

 

3. Dane kontaktowe...............................................................................................

(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

 

4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) .........................................................................................................................................

 

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) .........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

 

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)

 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych …………………………………………………………………………………………………………

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


......................................... ..........................................................................
(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grygiel 20-01-2022 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-01-2022
Ostatnia aktualizacja: - 20-01-2022 13:09