Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - starszy referent ds. kadr

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  W GRYFINIE

74-100 Gryfino

ul. Niepodległości 20 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 1. Nazwa i adres zakładu pracy - jednostki ogłaszającej konkurs:

Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, ul. Niepodległości 20, 74-100 GRYFINO

 1. Opis stanowiska urzędniczego:

starszy referent ds. kadr w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, pracownik samorządowy,

wymiar czasu pracy: 1 etat ( 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, w godzinach 7.00-15.00),

liczba stanowisk pracy : 1 stanowisko,

rodzaj umowy: umowa o pracę na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych, pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony - z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 1. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. 2019. 1282).
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Spełnianie jednego z poniższych warunków:

- posiadanie wyższego wykształcenia,

- lub średniego wykształcenia  ogólnego lub branżowego  i 2-letniego stażu pracy.

 1.      Nieposzlakowana opinia.
 2.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku starszego referenta.

W przypadku osób ubiegających się o stanowisko  preferowane będzie spełnienie następujących dodatkowych wymagań:

 1. Znajomość przepisów prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem Karty Nauczyciela, kodeksu pracy, przepisów regulujących zasadny zatrudnienia w jednostkach samorządowych w tym instytucjach kultury.
 2. Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego.
 3. Biegła znajomość obsługi komputera, programów i urządzeń biurowych: mile widziana znajomość oprogramowanie firmy VULCAN – kadry, arkusz organizacyjny jednostki oświatowej.
 4. Posiadanie takich cech osobowości jak : komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole, punktualność.
 5. Rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

Preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe lub staż zawodowy w działach kadrowych jednostek budżetowych lub zakładów budżetowych.

IV. Zakres zadań na stanowisku starszego referenta ds. kadr to m.in.:

1. Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie.

2. Współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w sprawach pracowniczych, nadzór nad prowadzeniem niektórych spraw osobowych w tych placówkach.

3. Doradztwo i pomoc w kompletowaniu dokumentów do ZUS w sprawach emerytalno – rentowych.

4. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze  czasu pracy - 40 godzin tygodniowo.

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze i I piętrze – brak windy,
 • obecnie do budynku nie prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • obecnie w budynku na parterze toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CUW w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CUW w Gryfinie w maju 2020r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej był niższy niż  6%.

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:

Kandydaci do objęcia stanowiska księgowego w Centrum Usług Wspólnych są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

 1. Podpisany, opatrzony datą list motywacyjny.
 2. Podpisany życiorys (Curriculum Vitae), opatrzony datą - z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
 3. Podpisane i opatrzone datą oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe - świadectwa pracy - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, jeżeli stosunek pracy trwa nadal - zaświadczenie o zatrudnieniu.
 6. Podpisane i opatrzone datą oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Podpisane i opatrzone datą oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Podpisane i opatrzone datą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku starszego referenta ds. kadr.
 9. Podpisane oświadczenie: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, zgodnie z art. 221 ustawą z dnie 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j. Dzi U. 2018.917), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(t.j. Dz.U. z 2019.1282) oraz Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”
 10. Jeżeli kandydat chciałby skorzystać z uprawnień wynikających z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U.2019.1282) niezbędne jest dołączenie dokumentów poświadczających stopień niepełnosprawności kandydata.

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 4 i 5 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 oraz oświadczenia o których mowa w punkcie 3 oraz 6-9 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia wymaganych dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko starszego referenta ds. kadr w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie”. Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, ul. Niepodległości 20, I piętro, sekretariat, w terminie do 15 lipca 2020r. do godz. 15:00. W przypadku nadsyłania dokumentów przesyłką pocztową - liczy się data wpływu dokumentacji do CUW Gryfinie. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną. Aplikacje, które wpłyną do CUW w Gryfinie po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydat może zadecydować, czy w wypadku , gdy jego aplikacja nie zostanie przyjęta, dokumenty powinny zostać odesłane na wskazany przez niego adres. W tej sprawie należy złożyć pisemne oświadczenie.

Pozostałe informacje :

Konkurs na stanowisko starszego referenta ds. kadr Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie ma charakter dwustopniowy:

 1. Kwalifikacja formalna – sprawdzenie, czy kandydat spełnia wymagania formalne
 2. Kwalifikacja merytoryczna – rozmowa kwalifikacyjna z minimum 3 - osobową komisją powołaną przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.cuwgryfino.pl /zakładka – oferty pracy oraz na tablicy ogłoszeń na parterze w siedzibie Centrum Usług Wspólnych przy ul. Niepodległości 20. Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. W okresie do 10 dni od upływu terminu składania ofert - osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu - zostaną powiadomione o II etapie postępowania listownie bądź telefonicznie o ile dobrowolnie wskażą numer telefonu do kontaktu w dokumentach aplikacyjnych.

Informacje zawarte w ofercie będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niniejszej rekrutacji, a przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO.

Niezależnie od obowiązujących przepisów prawa przetwarzanie danych osobowych według najwyższych standardów, poszanowanie i ochrona prywatności stanowią dla Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie priorytet przy realizacji ustawowych obowiązków.

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, ul. Niepodległości 20, 74 -100 Gryfino reprezentowane przez Dyrektora CUW w Gryfinie - Olgę Woś

 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w CUW w Gryfinie:

telefon: (91) 416 24 39

e-mail: sekretariat@cuwgryfino.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu:

a) realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz
z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych), a także obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy;

b) zawarcia i realizacji umów;

c) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

d) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

e) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

f) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 • W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 • W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przetwarzanie odbywa się do czasu wycofania tej zgody.

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;

Ponadto w przypadku umów o dofinansowanie dane osobowe od momentu pozyskania przechowywane są przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych.

 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do żądania sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, w przypadku gdy:
 • dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO, w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, w przypadku gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych osobowych jest dobrowolne albo jest wymogiem ustawowym lub umownym.
 4. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

DYREKTOR

  Olga Woś

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grygiel 24-06-2020 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grygiel 24-06-2020 12:32