Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

 

Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

74-100 Gryfino

ul. Niepodległości 20

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

STANOWISKO: starszy referent ds. płac

WYMIAR CZASU PRACY: pełny wymiar czasu pracy

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. 2016.902 ze zm.).
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Posiadanie wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku;
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku starszego referenta.

Wymagania dodatkowe: 

 1. Posiadanie takich cech osobowościjak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole, punktualność, umiejętność nawiązywania kontaktów,  wysoka kultura osobista i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, umiejętność analitycznego myślenia. 
 2. Biegła znajomość obsługi komputera, programów i urządzeń biurowych.
 3. Znajomość przepisów prawa: m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, Karty Nauczyciela, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Znajomość obsługi programu PŁATNIK.
 5. Znajomość zagadnień dotyczących zobowiązań pracodawcy w stosunku doPaństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 6. Samodzielność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

Preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe  lub staż zawodowy w działach zajmujących się sprawami płac i ubezpieczeń społecznych w szczególności w jednostkach budżetowych, zakładach  budżetowych lub instytucjach kultury, mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz gotowość do niezwłocznego podjęcia zatrudnienia na w/w stanowisku.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie.
 2. Przygotowanie i terminowe przekazywanie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS oraz wszelkich zmian danych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub umowy o dzieło w placówkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie.
 3. Terminowe i rzetelne sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, a w szczególności ZUS RSA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS DRA i innych.
 4. Przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych z wykorzystaniem programu PŁATNIK.
 5.  
 6. Ścisła współpraca ze wszystkimi komórkami pracodawcy w zakresie przygotowania danych do celów statystycznych.
 7. Wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, bieżąca aktualizacja dokumentacji wymaganej w tym zakresie.
 8. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora CUW.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy.

 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze i I piętrze – brak windy,
 • obecnie - do budynku nie prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych,
 • obecnie -w budynku na parterze toaleta nie jestdostosowana dla osóbniepełnosprawnych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CUW w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  CUW w Gryfinie w lutym 2017r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej jest niższy niż 6%.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Podpisany, opatrzony datą list motywacyjny.
 2. Podpisany życiorys( Curriculum Vitae), opatrzony datą -.
 3. Kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe - świadectwa pracy -poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, jeżeli stosunek pracy trwa nadal - zaświadczenie o zatrudnieniu.
 6.  
 7. Podpisane i opatrzone datą oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
 8. Podpisane i opatrzone datą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku starszego referenta.
 9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień o których mowa w art. 13a ust. 2 jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 10. Podpisane oświadczenie i opatrzone datą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. 2016. 922 ze zm.) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. 2016.902 ze zm.).

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia wymaganych dokumentów aplikacyjnych  w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko starszego referenta ds. płac w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie”. Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, ul. Niepodległości 20, I piętro, sekretariat,  w terminie do 11 kwietnia 2017r. do godz. 12:00. W przypadku nadsyłania dokumentów przesyłką  pocztową -  liczy się data wpływu dokumentacji  do CUW Gryfinie.  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną. Aplikacje, które wpłyną do CUW w Gryfinie po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych  nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydat może zadecydować, czy w wypadku , gdy jego aplikacja nie zostanie przyjęta, dokumenty powinny zostać odesłane  na wskazany przez niego adres. W tej sprawie należy złożyć pisemne oświadczenie.

Pozostałe informacje :                                                                                                                           

Konkurs na stanowisko starszego referenta ds. płac Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie ma charakter dwustopniowy:

 1. Kwalifikacja formalna – sprawdzenie, czy kandydat spełnia wymaganiaformalne.
 2. Kwalifikacja merytoryczna – rozmowa kwalifikacyjna z minimum 3 - osobową komisją powołanąprzez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

W okresie  do 10 dni od upływu terminu składania ofert  - osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu - zostaną powiadomione o II etapie postępowania listownie bądź telefonicznie o ile dobrowolnie wskażą numer telefonu do kontaktu w dokumentach aplikacyjnych. Komisja konkursowa w toku w/w postępowania wyłoni kandydata, który w postępowaniu zostanie oceniony najwyżej.

 

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

Olga Woś

 

Gryfino, dnia 31 marca 2017r.

                                                               

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grygiel 31-03-2017 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Grygiel 31-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grygiel 31-03-2017 13:34