Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

Gmina Gryfino reprezentowana przez p.o. Dyrektora Zakładu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Gryfinie na podstawie pełnomocnictwa SEO.0113-31/08 z dnia 31.03.2008r. wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg niograniczony na zadanie: "Dowóz uczniów do szkół Gminy Gryfino"

GMINA GRYFINO REPREZENTOWANA PRZEZ

DYREKTORA ZAKŁADU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W GRYFINIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTA SEO.0113-62/08 z dnia 04.07.2008r. WYDANEGO PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

 

 • „Dowóz uczniów do szkół Gminy Gryfino”

 

Termin realizacji: 01.09.2011 r. - 30.06.2014 r.

 

 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, tj. Komórka BT. lub na stronie internetowej www.bip.zeas.gryfino.pl

 • Upoważnione osoby do kontaktu z wykonawcami - Krzysztof Grygiel

tel.(91) 4162439.

 • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie.

 • Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2011 roku o godz. 13:00.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.07.2011 r. o godz. 13:30 w Sekretariacie Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie, 74-100 Gryfino,

ul. Niepodległości 20

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz dzielenia zadania na części.

 • Wspólny słownik zamówień (CPV): 60130000.

 • Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, przeprowadzenia aukcji elektronicznej, zamówień uzupełniających.

 • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniających wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają warunki dodatkowo podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy winni być uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzić działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem. Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona poprzez sprawdzenie złożonych dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ.

 

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 9 000,00 (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

 

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki

 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • Cena - 100%

Dyrektor Zakładu

Ekonomiczno- Administracyjnego

Szkół w Gryfinie

 

Olga Woś

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie2011.doc 2011-06-10 17:21:54 23,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ__dowozy_do_szkA_A__2011.doc 2011-06-10 17:21:54 163,5KB 1096 razy
Wynik postępowania
1 ZEAS_ogA_oszenie_wynik.2011.doc 2011-08-01 10:41:33 23,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grygiel 10-06-2011 17:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Grygiel 10-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grygiel 01-08-2011 10:41