Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

Zakup i dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć w ramach programu "Bakałarz - gryfiński projekt rozwoju edukacyjnego" oraz zakup i dostawę materiałów biurowych dla ZEAS-u

Bakałarz - gryfiński projekt rozwoju edukacyjnego

projekt nr KSI-SIMIK 07-13: WND POKL 09.01.02-32-026/10

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,dofinansowanyze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakup i dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć w ramach programu Bakałarz - gryfiński projekt rozwoju edukacyjnego oraz zakup i dostawę materiałów biurowych dla ZEAS-u
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie, ul. Niepodległości 20, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4162439, faks 091 4162439.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zakup i dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć w ramach programu „Bakałarz - gryfiński projekt rozwoju edukacyjnego” oraz zakup i dostawę materiałów biurowych dla ZEAS-u..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć realizowanych w ramach programu „Bakałarz - gryfiński projekt rozwoju edukacyjnego” oraz zakup i dostawę materiałów biurowych dla ZEAS-u..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):22.11.40.00-2, 22.85.10.00-0, 30.19.00.00-7, 30.19.40.00-5, 30.19.70.00-6, 30.19.90.00-0, 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 38.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 21.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Każdy wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów złożonych przez wykonawców.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Każdy wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów złożonych przez wykonawców.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Każdy wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów złożonych przez wykonawców.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Każdy wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów złożonych przez wykonawców.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Każdy wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Od wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane jest, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, przedstawienie wymienionych niżej dokumentów: 1)oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów złożonych przez wykonawców.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektronicznanie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany umowy
o dofinansowanie realizacji projektu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zeas.gryfino.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, ul. Niepodległości 20, 74-100 Gryfino (pok. 6).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:10.08.2011 godzina 13:00, miejsce: Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, ul. Niepodległości 20, 74-100 Gryfino (pok. 7).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Projekt nr KSI-SIMIK 07-13: WND POKL 09.01.02-32-026/10 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak.

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych z numerem 226874 – 2011

 

 

 

Gryfino, dnia 2 sierpnia 2011 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie.doc 2011-08-02 13:57:57 96,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_BakaA_arz.doc 2011-08-02 13:57:57 3,1MB 1100 razy
Wynik postępowania
1 OgA_oszenie_o_uniewaA_nieniu_w_czA_A_ci_przetargu.doc 2011-08-29 10:27:30 70KB
2 Wykaz_zA_oA_onych_ofert_pkt.doc 2011-08-29 10:29:07 152,5KB
3 Wykaz_najkorzystnieszych_ofert.doc 2011-08-29 10:29:32 121,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grygiel 02-08-2011 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Grygiel 02-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grygiel 29-08-2011 10:29