Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

Realizacja usług edukacyjnych w ramach projektu "Żaczek - gryfiński projekt wspierania rozwoju osobistego ucznia"


Żaczek - gryfiński projekt wspierania rozwoju osobistego ucznia

projekt nr KSI-SIMIK 07-13: WND POKL.09.01.02-32-155/11

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gryfino:Realizacja usług edukacyjnych w ramach projektu „Żaczek - gryfiński projekt wspierania rozwoju osobistego ucznia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie, ul. Niepodległości 20, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4162439, faks 091 4162439.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zeas.gryfino.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Realizacja usług edukacyjnych w ramach projektu „Żaczek - gryfiński projekt wspierania rozwoju osobistego ucznia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług edukacyjnych w ramach projektu Żaczek -gryfiński projekt wspierania rozwoju osobistego ucznia.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć z uczniami klas I -III w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Tytuł projektu: Żaczek - gryfiński projekt wspierania rozwoju osobistego ucznia.

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) przeprowadzenia rekrutacji na ww. zajęcia dzieci zakwalifikowanych do projektu w wyniku wcześniej przeprowadzonej w szkole diagnozy,

2) prowadzenia zajęć,

3) sporządzania dokumentacji z przeprowadzonych zajęć.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Rozdziale XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 56.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Każdy wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Każdy wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Każdy wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Każdy wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która posiada:

dla części 1 - 56

a) kwalifikacje zgodnie z wymogami § 4 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400),

b) stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego,

c) staż pracy pedagogicznej minimum 2 lata;

oraz dodatkowo:

dla części 3, 28, 42, 48 - kwalifikacje w zakresie logopedii,

dla części 5, 18, 24, 31, 35, 44, 45, 50 - kwalifikacje w zakresie wychowania fizycznego,

dla części 6 - kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Każdy wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty:

 1. w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi. Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań;

 2. w wyniku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy, np.:

 1. wystąpienia nieprzewidzianych oraz niekorzystnych ze względu na, m. in., interes publiczny warunków mających wpływ na jakość usługi,

 2. dokonanie zmian ilości grup, godzin oraz bloków edukacyjnych - zmiany uzasadnione ujawnionymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia potrzebami,

 3. dokonanie zmian i zakresu tematyki zajęć ujawnione w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a wynikające z zdiagnozowanych potrzeb uczniów,

 4. dokonanie zmian (w uzasadnionych wypadkach, na wniosek Zamawiającego) kadry pedagogicznej,

 5. zmiany umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zeas.gryfino.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, ul. Niepodległości 20, 74-100 Gryfino (pok. 6).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2011
godzina 12:00, miejsce: Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, ul. Niepodległości 20, 74-100 Gryfino (pok. 7).

IV.4.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Projekt nr KSI-SIMIK 07-13: WND POKL 09.01.02-32-155/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych z numerem 431248 - 2011

 

Gryfino, dnia 19 grudnia 2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 1 z 4

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie__-_przetarg.doc 2011-12-19 13:06:38 147,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc 2011-12-20 12:16:11 93KB 255 razy
Wynik postępowania
1 wyniki_postA_powania.doc 2012-01-09 15:34:49 18KB
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2012-02-14 12:36:58 34KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grygiel 19-12-2011 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Grygiel 19-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grygiel 14-02-2012 12:36