Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

Dowóz uczniów do szkół Gminy Gryfino

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :GMINA GRYFINO

ODBIORCA: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GRYFINIE REPREZENTOWANY PRZEZ

DYREKTORA OLGĘ WOŚ DZIAŁAJACEGO NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO NR SEO.005259.2016 Z DNIA 29 CZERWCA 2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES:

I.1) Gmina Gryfino

ul. 1 Maja 16

74-100 Gryfino

w imieniu którego działa

Odbiorca:

Centrum Usług Wspólnych

ul. Niepodległości 20

74-100 Gryfino

Tel. 0914162439, faks 0914162439

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół Gminy Gryfino.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów do niżej wymienionych szkół Gminy Gryfino w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, z miejscowości zamieszkania do szkół, autobusami wykonującymi przewozy osób na liniach regularnych w krajowym transporcie drogowym na podstawie wykupionych biletów miesięcznych szkolnych:

 

- Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie, ul. Łużycka 22

- Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 19

- Szkoła Podstawowa w Gardnie, ul Niepodległości 1

- Szkoła Podstawowa w Żabnicy, ul. Długa 20

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie, ul. Iwaszkiewicza 70

- Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie

 

Przywóz do Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie i odwóz do szkół uczniów klas III szkoły podstawowej na podstawie opłaty wynikającej z ilości przejechanych kilometrów i stawki za jeden km z następujących szkół :

 

- Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 19

- Szkoły Podstawowej w Gardnie, ul Niepodległości 1

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamieszczonej na stronie internetowej www.bip.cuwgryfino.pl

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

- część 1 Dowóz uczniów do szkół Gminy Gryfino do szkół autobusami wykonującymi przewozy osób na liniach regularnych w krajowym transporcie drogowym na podstawie wykupionych biletów miesięcznych szkolnych

- cześć 2 Przywóz do Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie i odwóz do szkół uczniów klas III szkoły podstawowej na podstawie opłaty wynikającej z ilości przejechanych kilometrów i stawki za jeden km z następujących szkół.

II.1.6) Możliwość złożenia oferty wariantowej: nie.

II.1.7) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 01.01.2018r - 31.12.2018r..

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA.

III.2.1) W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1, spełniających wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają warunki dodatkowo podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy winni być uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzić działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem.

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

III.3.1Część I

Wykonawcy dostarczą:

 1. Wypełniony formularz oferty.

 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

 4. Aktualną licencję właściwego organu na prowadzenie krajowego transportu drogowego, wymagane ustawą z dnia 06 września 2001 o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2017r., poz. 2200).

 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 6. Dokumenty potwierdzające dysponowanie co najmniej 20 kierowcami posiadającymi wymagane uprawnienia do kierowania autobusami czyli: wykaz kierowców wraz z numerem i kategorią prawa jazdy.

 7. Potwierdzenie posiadania co najmniej 20 autobusów w tym 5 przegubowych - dwuczłonowych - wykaz wg wzoru:

 

Lp.

Nazwa autobusu typ-model

Nr rejestracyjny

Liczba miejsc:

Data ważności badania technicznego

 

 

 

siedzących

stojących

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wykaz wykonanych co najmniej 3 zamówień w okresie ostatnich trzech lat usług transportowych osobowych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (mogą być referencje potwierdzające ten fakt).

 2. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego lub równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 4. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się wyżej wymienionych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.3.2 Część II

Wykonawcy dostarczą:

 1. Wypełniony formularz oferty.

 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych .

 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

 4. Aktualną licencję właściwego organu na prowadzenie krajowego transportu drogowego, wymagane ustawą z dnia 06 września 2001 o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2017r., poz. 2200).

 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 6. Dokumenty potwierdzające dysponowanie kierowcą posiadającym wymagane uprawnienia do kierowania autobusami wraz z numerem i kategorią prawa jazdy.

 7. Potwierdzenie posiadania autobusu wg wzoru :

Nazwa autobusu typ-model

Nr rejestracyjny

Liczba miejsc siedzących:

Data ważności badania technicznego

 

 

 

 

  1. Wykaz wykonanych co najmniej 3 zamówień w okresie ostatnich trzech lat usług transportowych osobowych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (mogą być referencje potwierdzające ten fakt).

  2. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego lub równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  4. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

  5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się wyżej wymienionych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

cena - 65 %, czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii - 25%, warunki płatności - 10% .

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.2.3) Czy przewidywane jest zawarcie umowy ramowej: nie.

IV.2.4) Czy przewidywane jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Centrum Usług Wspólnych, ul. Niepodległości 20, 74-100 Gryfino .

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2017
godzina 13:00, miejsce: Centrum Usług Wspólnych, Niepodległości 20, 74-100 Gryfino. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

IV.4.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych z numerem 628149-N-2017

 

Gryfino, dnia 06 grudnia 2017 r.

 

DYREKTOR

Olga Woś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.12.2017.13.54.47_ogA_oszenie_przetarg_2018.doc 2017-12-06 13:54:47 68KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.12.2017.13.54.47_SIWZ_dowozy_do_szkA_A__2018.doc 2017-12-06 13:54:47 26KB 473 razy
Wynik postępowania
1 28.12.2017.12.48.05_OgA_oszenie_o_wyborze_oferty.doc 2017-12-28 12:48:05 31KB
Informacja z otwarcia ofert
1 22.12.2017.14.21.27_informacje_po_otwarciu_ofert.doc 2017-12-22 14:21:27 31,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grygiel 06-12-2017 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Grygiel 06-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grygiel 28-12-2017 12:48