Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodów wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie trwania leasingu dla Gminy Gryfino

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :GMINA GRYFINO

ODBIORCA: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GRYFINIE REPREZENTOWANY PRZEZ

DYREKTORA OLGĘ WOŚ DZIAŁAJACEGO NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO NR SEO.0052.39.2018 Z DNIA 5 LUTEGO 2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES:

I.1) Gmina Gryfino

ul. 1 Maja 16

74-100 Gryfino

w imieniu którego działa

Odbiorca:

Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

ul. Niepodległości 20

74-100 Gryfino

Tel. 0914162439, faks 0914162439

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodów wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie trwania leasingu dla Gminy Gryfino.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  1. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z opcją wykupu dwóch fabrycznie nowych samochodów typu bus (samochód 9-cio miejscowy, 8 miejsc + 1 kierowcy) oraz leasing operacyjny z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu typu autobus, przeznaczonego do przewozu osób na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie (pojazd 17 miejscowy + 1 miejsce dla kierowcy) przeznaczonych do przewozu osób na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Załącznikach 1.1 i 2.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamieszczonej na stronie internetowej www.bip.cuwgryfino.pl

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

- część 1 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodów wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie trwania leasingu dla Gminy Gryfino - dwa samochody osobowe typu bus 9-miejscowe.

- cześć 2 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodów wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie trwania leasingu dla Gminy Gryfino - autobus 18 miejscowy.

 

II.1.6) Możliwość złożenia oferty wariantowej: nie.

II.1.7) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 36 miesięcy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA.

III.2.1) W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1, spełniających wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają warunki dodatkowo podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy winni być uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzić działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem.

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

Część I i II

Wykonawcy dostarczą wraz z wypełnionym formularzem oferty :

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  3. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

  1. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaję się dokumentów, zastępuje je dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego dla kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  1. Zaleca się, aby oświadczenia i dokumenty zostały ułożone w ofercie w podanej wyżej kolejności.

  2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie niezłożonych dokumentów lub dokumentów zawierających błędy, wyznaczając określony termin na ich uzupełnienie. W tym przypadku dokumenty te powinny być wystawione nie później niż w terminie wskazanym w piśmie wzywającym do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów i odzwierciedlać stan prawny na dzień złożenia ofert.

  3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

cena - 60 %, okres gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne - 15%, termin wydania pojazdu w tygodniach - 15%, rok produkcji samochodu - 10%

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.2.3) Czy przewidywane jest zawarcie umowy ramowej: nie.

IV.2.4) Czy przewidywane jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Centrum Usług Wspólnych, ul. Niepodległości 20, 74-100 Gryfino .

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2018
godzina 12:00, miejsce: Centrum Usług Wspólnych, Niepodległości 20, 74-100 Gryfino. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

IV.4.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych z numerem 524660-N-2018

 

Gryfino, dnia 28 lutego 2018 r.

 

                                                                                                    DYREKTOR

                                                                                                    Olga Woś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 3 z 3

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.02.2018.13.44.53_ogA_oszenie_przetarg_2018.doc 2018-02-28 13:44:53 50,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.02.2018.13.44.53_SIWZ_leasing_po_zmianach.doc 2018-02-28 13:44:53 321,5KB 347 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 02.03.2018.08.50.47_zmiana_treA_ci_SIWZ_bus.doc 2018-03-02 08:50:47 40,5KB
2 09.03.2018.11.22.05_WyjaA_nienia_dot._SIWZ.doc 2018-03-09 11:22:05 65,5KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 02.03.2018.08.50.47_zmiana_TERMINU_SKA_ADANIA_OFERT.doc 2018-03-02 08:50:47 36,5KB
Wynik postępowania
1 11.05.2018.14.52.26_OgA_oszenie_o_wyborze_oferty_2018.doc 2018-05-11 14:52:26 32,5KB
2 14.05.2018.14.01.53_uniewaA_nienie_przetargu_2018.doc 2018-05-14 14:01:53 34KB
Informacja z otwarcia ofert
1 29.03.2018.18.07.43_OTWARCIE_OFERT.doc 2018-03-29 18:07:43 217,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grygiel 28-02-2018 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Grygiel 28-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grygiel 14-05-2018 14:01