Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

Dostawa autobusu 18 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie, w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III współfinansowanego ze środków PFRON

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :GMINA GRYFINO

ODBIORCA: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w GRYFINIE reprezentowany przez

Dyrektora Olgę Woś działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr SEO.0052.47.2020.IB z dnia 2 marca 2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES:

I.1) Gmina Gryfino

ul. 1 Maja 16

74-100 Gryfino

w imieniu którego działa

Odbiorca:

Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

ul. Niepodległości 20

74-100 Gryfino

Tel. 0914162439, faks 0914162439

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Dostawa autobusu 18 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków PFRON.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 1. II.1.3) Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, przeznaczonego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie, realizowana w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” Autobus powinien posiadać 17 miejsc dla pasażerów, w tym 1 miejsce przystosowane do przewozu osoby niepełnosprawnej miejscowy plus jedno miejsce dla kierowcy.

 2. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy i oddania do używania pojazdu spełniającego wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 3. Miejscem dostawy pojazdu będzie siedziba Odbiorcy, tj. Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, ul. Niepodległości 20, 74-100 Gryfino.

 4. Pojazd przekazany do odbioru Zamawiającemu powinien:

 1. posiadać aktualne świadectwo homologacji dla autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wydane zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa;

 2. posiadać w języku polskim wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem pojazdu, m in. instrukcje użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych, książkę gwarancyjną, kartę pojazdu, itp.;

 3. spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2012r. w sprawie technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.);

 4. posiadać wszelkie zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące przystosowania pojazdu do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim, które nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu. Stosowny zapis w tej kwestii powinien znaleźć się w książce gwarancyjnej pojazdu i musi być respektowany przez wszystkie Autoryzowane Stacje Obsługi Pojazdów oferowanej marki pojazdu, na terenie całego kraju.

 1. Zamawiający wymaga, aby pojazd był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku, kompletny, spełniał minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia i był gotowy do użytkowania.

 2. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji dla pojazdu:

- gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne - nie mniej niż 2 lata,

- gwarancja na perforację nadwozia - nie mniej niż 6 lat,

- gwarancja na powłokę lakierniczą - nie mniej niż 2 lata.

- gwarancja na zabudowę - nie mniej niż 2 lata

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową forma wykazania, że urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamieszczonej na stronie internetowej www.bip.cuwgryfino.pl

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Możliwość złożenia oferty wariantowej: nie.

II.1.7) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 20 lipca 2020 r.

2. Wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin dostawy samochodu wynosi 6 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA.

III.2.1) W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1, spełniających wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają warunki dodatkowo podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy winni być uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzić działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem.

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

Wykonawcy dostarczą wraz z wypełnionym formularzem oferty (według załączonego wzoru - Załącznik nr 2 do SIWZ):

 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załączonego wzoru Załącznik nr 3 do SIWZ) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg Załącznika nr 4).

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. Wykaz co najmniej jednej dostawy autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wartości co najmniej 160 000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: sto sześćdziesiąt) wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

 4. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

 5. Klauzula RODO (Załącznik nr 5 do SIWZ) i Oświadczenie (Załącznik nr 6 do SIWZ) w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

 1. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaję się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII ust. 1 pkt 2 SIWZ, zastępuje je dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego dla kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 1. Zaleca się, aby oświadczenia i dokumenty zostały ułożone w ofercie w podanej wyżej kolejności.

 2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie niezłożonych dokumentów lub dokumentów zawierających błędy, wyznaczając określony termin na ich uzupełnienie. W tym przypadku dokumenty te powinny być wystawione nie później niż w terminie wskazanym w piśmie wzywającym do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów i odzwierciedlać stan prawny na dzień złożenia ofert.

 3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

cena - 60 %, okres gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne - 15%, okres gwarancji na zabudowę - 15%, termin wydania pojazdu w tygodniach - 10%

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.2.3) Czy przewidywane jest zawarcie umowy ramowej: nie.

IV.2.4) Czy przewidywane jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Centrum Usług Wspólnych, ul. Niepodległości 20, 74-100 Gryfino .

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.05.2020
godzina 11:00, miejsce: Centrum Usług Wspólnych, Niepodległości 20, 74-100 Gryfino. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

 

 

IV.4.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych z numerem 536160-N-2020 z dnia 2020-04-30 r.

 

Gryfino, dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

DYREKTOR

Olga Woś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 4 z 4

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 30.04.2020.14.26.00_og_Ooszenie_przetarg_2020.doc 2020-04-30 14:26:00 59,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 30.04.2020.14.31.56_SIWZ__zakup_busa_z_PFRON_2020_poprawione.doc 2020-04-30 14:31:56 27KB 530 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 05.05.2020.13.56.03_wyja_Enienia_SIWZ.doc 2020-05-05 13:56:03 36KB
2 07.05.2020.13.26.04_wyja_Enienia_SIWZ2.doc 2020-05-07 13:26:04 354,5KB
3 08.05.2020.10.52.52_wyja_Enienia_SIWZ3.doc 2020-05-08 10:52:52 35KB
Wynik postępowania
1 02.06.2020.13.55.31_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2020-06-02 13:55:31 106,3KB
Informacja z otwarcia ofert
1 13.05.2020.10.55.38_INFORMACJE_Z_OTWARCIE_OFERT_2020.doc 2020-05-13 10:55:38 228,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grygiel 30-04-2020 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grygiel 02-06-2020 13:55