Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

 

74-100 Gryfino

ul. Niepodległości 20

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 1. Nazwa i adres zakładu pracy - jednostki ogłaszającej konkurs:

Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, ul. Niepodległości 20, 74-100 GRYFINO

CUW jest jednostką organizacyjną ( jednostką budżetową) Gminy Gryfino, działającą od 1 lipca 2016r. Jest tzw. jednostką obsługującą inne jednostki organizacyjne gminy oraz instytucje kultury w zakresie finansowo-ksiegowo-kadrowo-administracyjnym. Obecnie w CUW obsługiwanych jest 20 jednostek takich jak: szkoły podstawowe, szkoła średnia, szkoła muzyczna, przedszkola, żłobek, Dzienny Dom „Senior Wigor”, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Sportu i Rekreacji, dom kultury, biblioteka publiczna. Jednostka obsługująca jest zaliczana do sektora finansów publicznych i zapewnia realizację zadań głównego księgowego dla wszystkich obsługiwanych jednostek.

 1. Opis stanowiska urzędniczego:

główny księgowy w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, pracownik samorządowy,

wymiar czasu pracy: 1 etat ( 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, w godzinach 7.00-15.00),

liczba stanowisk pracy : 1 stanowisko,

rodzaj umowy: umowa o pracę na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych, pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony - z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego jednostki obsługującej jaką jest Centrum Usług

Wspólnych musi spełniać następujące, niezbędne wymagania (na podst. art. 54 ustawy o finansach

publicznych):

 1. posiada obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016. 902 ze zmianami),

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie potrzebnym do wykonywania obowiązków księgowego,

      6. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego

i spełnia minimum jeden z poniższych warunków:

 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 2. posiada wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym, preferowany  kierunek finanse i rachunkowość policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo

świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na

podstawie odrębnych przepisów.

7. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

8. jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

W przypadku osób ubiegających się o stanowisko głównego księgowego będzie preferowane spełnienie następujących dodatkowych wymagań:

 1. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działalności placówek oświatowych,

 2. znajomość zasad finansowania zadań gminy jako jednostki samorządu terytorialnego,

 3. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

 4. znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości CUW, tj. oprogramowania firmy VULCAN, programu PŁATNIK oraz znajomość obsługi pakietu programów MS Office (Word, Excel),

 5. biegła znajomość przepisów prawa: m.in. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,

 6. posiadanie takich cech osobowości jak : komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole, punktualność,

 7. samodzielność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych,

 8. umiejętność kierowania zespołem podległych pracowników oraz umiejętność delegowania kompetencji.

 

Preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe  lub staż zawodowy w działach finansowych jednostek budżetowych lub zakładów budżetowych.

IV. Zakres zadań na stanowisku głównego księgowego:

 1. prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, jednostek obsługiwanych oraz Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie,

 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 3. wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 4. nadzór nad terminową ewidencją księgową i finansową operacji gospodarczych na kontach jednostek obsługiwanych,

 5. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych,

 6. przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów i wydatków,

 7. współpraca z dyrektorami i kierownikami jednostek obsługiwanych, w zakresie przygotowywania przez nich planów oraz zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych,

 8. nadzór nad sporządzaniem poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego,

 9. nadzór nad prowadzeniem ewidencji środków trwałych na kontach syntetycznych i uzgadnianie z kontami analitycznymi prowadzonymi w jednostkach organizacyjnych gminy i instytucjach kultury,

 10. bezpośredni nadzór i organizacja pracy komórek organizacyjnych CUW podległych bezpośrednio głównemu księgowemu,

 11. nadzór nad prowadzeniem kasy CUW,

 12. współpraca w zakresie realizacji powierzonych zadań oraz zadań zleconych przez Dyrektora CUW.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy - 40 godzin tygodniowo.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,

 • pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze i I piętrze - brak windy,

 • obecnie do budynku nie prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych,

 • obecnie w budynku na parterze toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CUW w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CUW w Gryfinie w grudniu 2017r. w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej wynosi co najmniej 6%.

VII. Wykaz wymaganych dokumentów:

Kandydaci do objęcia stanowiska głównego księgowego w Centrum Usług Wspólnych są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

 1. Podpisany list motywacyjny;

 2. Podpisany życiorys ( curriculum vitae);

 3. Kserokopia dowodu osobistego;

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe - świadectwa pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal - zaświadczenie o zatrudnieniu;

 6. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

 7. Podpisane oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwo skarbowe;

 8. Podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej gminy.

 9. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016. 922) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016. 902 ze zmianami).

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 3 - 5 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 oraz oświadczenia wymienione w punktach 6 - 9 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. VII w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie”. Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, ul. Niepodległości 20, I piętro, sekretariat pokój nr 7 w terminie do 5 lutego 2018r., do godz. 15:00. W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do CUW w Gryfinie. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną. Aplikacje, które wpłyną do CUW w Gryfinie po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych  zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydat może zadecydować, czy w wypadku, gdy jego aplikacja nie zostanie przyjęta, dokumenty powinny zostać odesłane na wskazany przez niego adres. W tej sprawie należy złożyć pisemne oświadczenie.

IX. Pozostałe zobowiązania:

Konkurs na stanowisko głównego księgowego Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie ma charakter dwustopniowy:

 1. Kwalifikacja formalna - sprawdzenie, czy kandydat spełnia wymagania formalne,

 2. Kwalifikacja merytoryczna - rozmowa kwalifikacyjna z minimum 3 - osobową komisją powołaną przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie.

W okresie do 10 dni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o II etapie postępowania listownie bądź telefonicznie o ile dobrowolnie wskażą numer telefonu do kontaktu w dokumentach aplikacyjnych.

 

Gryfino, dnia 23 stycznia 2018r.

                                                                                                                                                    

DYREKTOR

Olga Woś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grygiel 23-01-2018 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Grygiel 23-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grygiel 23-01-2018 11:26